Algemene voorwaarden DASLE WEBWINKEL.

 

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Dasle: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke- of rechtspersoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dasle en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dasle, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1 .Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Dasle in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

2. Over de bestelling:

Dasle levert pas uit na ontvangst van betaling, tenzij voor een rembourszending is gekozen. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Dasle zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

3. Over de borduursels:

Door het plaatsen van een opdracht verklaart de klant en staat er jegens Dasle voor in dat Dasle bij nakoming van de opdracht niet in strijd handelt met enig recht van licentie of ander interlectueel eigendomsrecht van derden. De klant vrijwaart ons uitdrukkelijk en is gehouden Dasle iedere schade volledig te vergoeden, waaronder de kosten van rechtsbijstand, die wij lijden tengevolge van het door de klant in strijd handelen met het hier bepaalde.

4a. Herroepingsrecht. (Het retourneren van zendingen/producten):

Volgens de wet kopen op afstand wettelijk heeft de klant een herroepingsrecht van 14 dagen voor alle aankopen, behoudens de onder b omschreven. Na deze herroepings termijn heeft de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Dit kunt u schriftelijk doen door het invullen van het formulier voor herroeping of een e-mailbericht naar E-mail of door de producten retour te zenden (voor eigen rekening en risico). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Dasle webwinkel
Bovenstraat 67
4741 SK Hoeven
E-mail

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan worden de producten in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Dasle over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

4b. Van retourzending uitgesloten:

Producten die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
Producten waarop een borduring is aangebracht zijn daarom uitgesloten van retour en/of herroepingsrecht.

5. Over de levering:

Dasle doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien Dasle een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Dasle schriftelijk ingebreke te stellen.
Dasle bepaalt de wijze van verzenden. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

6. Over het versturen:

Dasle draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Dasle gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

7. Over de garantie:

Dasle garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Dasle op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Dasle eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Dasle overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Dasle te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Dasle of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Dasle is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Dasle is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Dasle geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Dasle. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Dasle.

8. Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Dasle gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

9. Over Privacy:

Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Dasle.
Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt.
De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Dasle verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

10. Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Dasle geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met deze bovenstaande verkoopsvoorwaarden.
Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan Dasle toestemming om afbeeldingen van het bestelde goed, of de daarop aangebrachte afbeelding, te maken en deze afbeeldingen te publiceren op de website van Dasle of voor andere reclamedoeleinden van Dasle te gebruiken.

11. Klachten regeling:

"We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar sales@dasle.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

 12. Toepasselijk recht:

Bij alle overeenkomsten zijn alle juridische geschillen die hieruit voortkomen onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques.

×